องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศผลการประหยัดพลังงาน 2564
ประกาศผลการประหยัดพลังงาน 2564 new

อ่านต่อ... 
 
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่-31-กันยายน-2564
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่-31-กั... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน)ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก จัดทำโครงการป้องกันและ ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูับริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดอนกอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูับริหา ...
 
อ่านต่อ... 
 
ประมวลจริยธรรม 2562
ประมวลจริยธรรม 2562 ...
 
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ประจ ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา