องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

คำอวยพร

saknarin thinsaphung

เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ส.ค. 2565, 18:21
นางกชพร แสงพิศาล

\"ทรงพระเจริญ\" นางกชพร แสงพิศาล

3 ส.ค. 2565, 09:34
นางสาวจันสุดา จันโท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 09:58
นายวันใหม่ วรรณทอง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 10:23
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 10:28
นายนิมิตร ปู่กว๋าง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:06
นายสมดี ฐานะเชิดชูวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:07
นางบุศรา รอดแสวง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:43
สุพรรณี ปึงสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 11:55
บุหรง ภัทรศิริพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 12:45
จ่าเอกบัญชา โคตรพันธ์

ขอทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:14
นายจิระศักดิ์ สินเติม

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:18
ภานุวัส ซิ้มสกุล

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:26
นายวายุภัทร ราศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 15:12
นางอังสนา อยู่เจริญ

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 15:16
ดวงเด่น ลาสองชั้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 18:57
นายยุทธศิลป์ ยาทองไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 09:20
นายสุระชาญ น้อยทรง

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 09:24
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 10:15
รัตนา เรืองศรีมั่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 13:30
นางสาวณัฐมล อาทวิมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:30
สุภาภร ศรีสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:35
วิกานต์ดา ศรีภูงา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:52
ทิติยาพร โพธิกมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 15:28
นายชัยยงค์ พูลภูงา

ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงมีพระชนอายุยี่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 15:35
วัชรี จิตสะอาด

ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 09:42
ว่าที่ ร.ต.ญ.สุทธิดา อาสาภูธร

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 09:58
จ.ส.อ.สักขี ผ่านจังหาร

ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 10:39
นางวรรณภา ศิริรักษ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 11:43
วิไล ลพศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 14:40
นายพงศกร พลเดช และครอบครัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 14:51
นางสาววัชรา หันจรัส

ขอพระทรงพระเจริญ

6 ส.ค. 2565, 14:26
นางณัฐศิกาณ วงศ์แข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2565, 08:16
วรรณภา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน

7 ส.ค. 2565, 13:50
นางอังคณา โพธิเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 09:26
ธีรดา แก้วรักษ์

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

8 ส.ค. 2565, 09:52
นายศุภณัฐ แสนเครือ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

8 ส.ค. 2565, 10:19
กฤษณะ แสนพวง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 10:22
นายครรชิต ไชยบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 12:35
นางสาวเมวรินทร์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

8 ส.ค. 2565, 13:45
นางประภาพร พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:51
อนุวัฒน์ พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
สิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
พรรษา ศรีสว่าง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

8 ส.ค. 2565, 16:11
นางไพลิน ภูชำนิ

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 16:43
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 16:52
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 20:47