องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูับริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดอนกอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

      

ประมวลจริยธรรม 2562

      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก

      

โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปี 2563

      

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา