องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 

ประวัติความเป็นมา
       ตำบลดอนกอกแยกออกจากตำบลบ้านคู เมื่อปี พ.ศ. 2524 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับ (1355) ประกาศ ณ  วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  และปรับเป็น อบต.ขนาดกลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

1.สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง และอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาโพธิ์  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่           อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้               ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู           อำเภอนาโพธิ์             จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่            อำเภอนาโพธิ์            จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น

1.2  เนื้อที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก มีเนื้อที่ประมาณ  48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่

1.3  ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่จะสลับกันระหว่างหมู่บ้านกับที่นา จะมีพื้นที่นาล้อมรอบหมู่บ้าน มีป่าชุมชนที่กว้างขวาง

      1.4  จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ประกอบด้วย  14  หมู่บ้าน    ดังนี้

            หมู่ที่  บ้านหนองแวง                           หมู่ที่  บ้านหัวหนอง    

            หมู่ที่  บ้านหนองแวง                           หมู่ที่  บ้านหนองบัว                

            หมู่ที่  บ้านดอนกอก                           หมู่ที่  10  บ้านโคกสะแทน          

            หมู่ที่  บ้านดอนกอก                           หมู่ที่  11  บ้านนาขาม    

            หมู่ที่  บ้านหัวฝาย                              หมู่ที่  12  บ้านดอนกอย           

            หมู่ที่  บ้านหนองโก                            หมู่ที่  13  บ้านหนองแวงพัฒนา   

            หมู่ที่  บ้านโคกกุง                              หมู่ที่  14  บ้านแฮด        

1.5  ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก มีประชากรทั้งสิ้น 7,992   คน แยกเป็นชาย 4,039 คน          
เป็นหญิง   3,953  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,952  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากร 164.77
 คน ต่อตารางกิโลเมตร   (ตามทะเบียนราษฎร์ 6 พฤษภาคม 2557)

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก

ปั๊มน้ำมัน                                   2      แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)                   3      แห่ง

โรงสีข้าว                                 28      แห่ง
ร้านค้าชุมชน                            42      แห่ง

ร้านอาหาร                                 2      แห่ง

โรงงาน                                     3      แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                  5      แห่ง

3.สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                  4      แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาส                  3       แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์                    14       แห่ง

3.2  สถาบันและองค์การศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                         8/2       แห่ง

มัสยิด                                     -        แห่ง

ศาลเจ้า                                   -        แห่ง

โบสถ์                                     2       แห่ง

3.3  การสาธารณสุข

โรงพยาบาล                             -        แห่ง

รพ.สต.                                  2        แห่ง

ร้านขายยา                              -         แห่ง

อัตราการมีและใช้สวมราดน้ำร้อยละ  100

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                  สถานีตำรวจ                          -          แห่ง

                  ป้อมตำรวจ                           1          แห่ง

4.การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก   ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบล

4.2  การโทรคมนาคม 

                  โทรศัพท์สาธารณะ                 32     แห่ง

4.3  การไฟฟ้า

                  ไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บ้าน   แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        ลำห้วยที่สำคัญ    ได้แก่   ห้วยกอก     ห้วยขามส้ม      ลำพังชู    ห้วยเปือย

4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                  สระน้ำ                              22        แห่ง

                        ฝายน้ำล้น                         13        แห่ง

 

5.ข้อมูลอื่นๆ

 

5.1  กลุ่มมวลชนจัดตั้ง

-          คณะกรรมการหมู่บ้าน                       14   กลุ่ม

-          กลุ่มสตรีแม่บ้าน                              14   กลุ่ม

-          กลุ่มออมทรัพย์                               14   กลุ่ม

-          กลุ่มฉางข้าว                                     2   กลุ่ม    รวม   190    คน

-          กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   14   กลุ่ม

-          กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน           14   กลุ่ม

-          กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม                  14   กลุ่ม

-          กลุ่มเยาวชน                                    14  กลุ่ม

-          กลุ่มทอผ้า / ย้อมสีเคมี                   330    คน

-     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  6  กลุ่ม          300    คน

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา