องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้


สำนักงานปลัด   
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด
        
                       มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสารบรรณ
         - งานตรวจสอบภายใน
         - งานบริหารงานบุคคล
         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
         - งานประชาสัมพันธ์
         - งานอาคารสถานที่
         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
         - รายงานการประชุมสภา อบต.
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
         - งานการประชุมพลังมวลขนอื่นๆ
         - งานอำนวยการและประสานราชการ
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
         - งานข้อมูลเลือกตั้ง
         - งานชุมชนสัมพันธ์
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานนโยบายและแผนพัฒนา
         - งานวิชาการ
         - งานงบประมาณ
         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
         - งานประสานโครงการฝึกอบรม
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานกฎหมายและคดี
         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         - งานระเบียบการคลัง
         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
         - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานอำนวยการ
         - งานป้องกันสาธารณภัย
         - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
         - งานกู้ภัย
         - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
         - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆที่อาจเกิดภัยขึ้น
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนการคลัง
อำนาจหน้าที่ของส่วนการคลัง 
          
          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ      ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 
1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
         - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
         - งานเก็บรักษาเงิน
         - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
         - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานการบัญชี
         - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
         - งานงบการเงินและงบทดลอง
         - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
         - งานรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
         - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
         - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
         - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
         - งานตรวจสอบและประเมินภาษี
         - งานการนำส่งเงินรายได้
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
         - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
         - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
         - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนโยธา
อำนาจหน้าที่ของส่วนโยธา


                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณการ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายกำหนดการวางแผนงานปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการวางแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ การติดตาม การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง และงานประสานสาธารณูปโภค  
1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                   - งานก่อสร้างและบูรณาการ
                   - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
                   - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
                   - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
                   - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
                   - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
                   - งานธุรการประจำส่วนโยธา
                   - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
                   - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
                   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
                   - งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                   - งานเขียนแผนที่ต่างๆ 
                   - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
                   - งานประเมินราคา
                   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
                   - งานตกแต่งสถานที่
                   - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
                   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                  - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
                  - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา 
                  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
                  - งานระบายน้ำ
                  - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                  - งานสำรวจและแผนที่ 
                  - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
                  - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
                  - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
                  - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่ของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ
 
  1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
         - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานสนับสนุนกิจการศาสนา
         - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
         - งานสันทนาการ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
         - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
         - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

ส่วนสวัสดิการสังคม
อำนาจหน้าที่ของส่วนสวัสดิการสังคม 
           
           ส่วนสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มี และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ห้องสมุด สวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1  ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
           -  งานศูนย์เยาชน
           -  งานการกีฬา
           -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ
           -   งานศูนย์วัฒนธรรม
2   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
          -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและพิการ
          -  งานส่งเสริมสุขภาพ
          -  งานข้อมูล
3  ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
         -  งานฝึกอบรมอาชีพ
         -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
         -   งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
        -   งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา